Vanløse Kunstforening
KUNST I VANLØSE: Mor Groa - Tove Ólafsson, 1961 - Vanløse Skole, Ålekistevej 121 i anlægget - Statue af Islandsk gråsten, blå rønnegranit - Mål: Ca. 200 x 65 x 75 cm. - Figurens højde er 160 cm - Ejer: Københavns Kommune - Giver: Statens Kunstfond og Københavns Kommune - Beskrivelse: Den yppige, nøgne kvinde sidder halvt knælende, halvt på hug, mens hun samler håret i nakken med den ene hånd. Foto: Gerda Andersen, www.vanløsebasen.dk

Vedtægter for Vanløse Kunstforening


Kap. 1 – Indledende bestemmelser

 

§ 1. Foreningens navn er Vanløse Kunstforening

 

§ 2. Foreningens formål er at skabe større interesse for kunst og kultur ved bl.a. indkøb af kunstværker, kunstnerbesøg, besøg på udstillinger, foredrag, turarrangementer, teaterforestillinger samt auktion og bortlodning af de indkøbte kunstværker m.v.

Stk. 2. Foreningen er upolitisk og ureligiøs.

 

 

Kap. 2 – Medlemskab

 

§ 3. Medlemskab i Vanløse Kunstforening tilkommer enhver uanset bopæl. Medlemskab opnås ved indmeldelse hos et bestyrelsesmedlem eller på et af bestyrelsen angivet sted.

Stk. 2. Medlemskabet ophører, såfremt indbetaling ikke har fundet sted senest 3 måneder efter afholdelse af sidste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Medlemskontingentet dækker et kalenderår.

 

§ 4. Virksomheder, der ligger i Vanløse, kan optages som kollektive medlemmer. Samtlige ansatte i en virksomhed, der er kollektivt medlem, kan deltage i foreningens arrangementer.

Stk. 2. Et kollektivt medlemskab antager en værdi af 5 almindelige medlemskaber.

 

 

Kap. 3 – Generalforsamling

 

§ 5. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde dagsorden, katalog over de udbudte kunstværker el.lign., pointliste og fuldmagtsblanket.

 

§ 6.- Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig og afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3. Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer. Et kollektivt medlemskab har så mange stemmer som kontingentet for det kollektive medlemskab antager i værdi.

 

§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde

 

1)   Valg af dirigent

2)   Formandens aflæggelse af årsberetning

3)   Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab

4)   Indkomne forslag

5)   Fastlæggelse af kontingent

6)   Valg af formand og kasserer

7)   Valg af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer samt indtil 2 suppleanter

8)   Valg af 2 revisorer

9)   Eventuelt

 

§ 8. Forslag, jf. § 7, pkt. 4, skal være kommet frem til formanden senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Kap. 4 – Kunstforeningens bestyrelse

 

§ 9. Bestyrelsen består foruden formanden af minimum 3 og maksimum 5 medlemmer samt indtil 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således, at tre vælges i de ulige år og 2 i de lige år.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Valg af formand og kasserer sker direkte ved generalforsamlingen, jf. § 7, pkt. 6, og er for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren må ikke vælges eller afgå samme år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og fordeler arbejdet indbyrdes.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder møde efter formandens indkaldelse eller på begæring af minimum 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Der skal tages referat fra bestyrelsesmøderne.

 

§ 10. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

Kap. 5 – Regnskab m.m.

 

§ 11. Kassereren fører regnskabet for foreningen. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentet betales pr. giro efter tilsendt girokort. Girokortet har gyldighed som medlemskort.

Stk. 3. Kassereren anbringer foreningens midler i et pengeinstitut. Foreningen skal altid have likvid kapital.

 

§ 12. Ved generalforsamlingen vælges 2 revisorer, jf. § 7, pkt. 8. Revisorerne vælges for en 2 års periode og afgår på skift. Der vælges ligeledes en revisorsuppleant.

Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen. Revisorerne skal årligt revidere foreningens regnskaber.

       

 

Kap. 6 – Auktion og bortlodning af kunstværker el.lign.

 

§ 13. Bestyrelsen indkøber kunstværker el.lign. i løbet af året til auktion og bortlodning ved den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 14. Bestyrelsen inddeler de indkøbte kunstværker el.lign. i hovedgevinster og ekstragevinster.

Stk. 2. Hovedgevinsterne kommer til auktion i medfør af § 15 og § 16.

Stk. 3. Ekstragevinsterne bortloddes ved almindelig lodtrækning til de medlemmer, der er fremmødt på den ordinære generalforsamling.

 

§ 15. Rækkefølgen for auktion af kunstværkerne el.lign. vil følge rækkefølgen i det udsendte katalog. Kunstværkerne el.lign. tilfalder den højstbydende.

Stk. 2. Hvert medlem har 50 points pr. medlemsår. Pointene kan bruges ved den aktuelle generalforsamling såvel som ved efterfølgende generalforsamlinger.

Stk. 3. Blandt de fremmødte trækkes lod om ekstrapoint. Ekstrapointene udgør 15% af den samlede pointsum for alle medlemmerne. Ekstrapoint kan kun bruges ved den aktuelle generalforsamling.

Stk. 4. Et bud markeres ved mundtlig og tydelig angivelse af antal point. Ved bud bruges ekstrapoint først.

Stk. 5. Byder flere medlemmer det samme antal point på et kunstværk el.lign., og har de ikke flere point, vil kunstværket el.lign. blive bortloddet ved lodtrækning mellem de højestbydende.

Stk. 6. Hvert enkelt medlem bærer selv ansvar for, at medlemmet har tilstrækkelig med point til at dække budenes størrelse. Pointliste for alle medlemmer vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 7. Erhverver et medlem et kunstværk el.lign. ved et bud, uden at medlemmets pointsum er tilstrækkelig til at dækket budet, går auktionen om.

 

§ 16. Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at byde på auktionen. Fuldmagten skal være udfærdiget på den dertil beregnede blanket, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. En kopi af fuldmagten skal være formanden i hænde inden auktionens begyndelse.

Stk. 3. Kunstværker el.lign. skal være afhentet personligt senest 2 måneder efter auktionens afholdelse. Uafhentede kunstværker el.lign. tilfalder foreningen til fornyet bortlodning ved den følgende ordinære generalforsamling.

 

 

Kap. 7 – Vedtægtsændringer

 

§ 17. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter, at forslagene til vedtægtsændringer er kommet frem til formanden.

 

§ 18. Formanden kan alene indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 19. Til ændringer af vedtægterne kræves almindeligt flertal.

Stk. 2. Der kan ikke gives fuldmagt til afstemning om forslag om vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Kap. 8 – Foreningens opløsning

 

§ 20. Opløsning af Vanløse Kunstforening kan kun ske ved en af formanden indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Opløsning af Vanløse Kunstforening kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Ved opløsningen af Vanløse Kunstforening går en eventuel økonomisk formue til indkøb af kunstværker el.lign. Sammen med kunstværker el.lign., som foreningen har erhvervet, afhændes de indkøbte kunstværker el.lign. straks efter reglerne i § 15 og § 16.

 

 

Kap. 9 – Tegning - hæftelse

 

§ 21. Foreningen tegnes af formanden samt 1 ordinært bestyrelsesmedlem eller kassereren og 1 ordinært bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid   tilhørende formue. Efter vedtægterne påhviler der ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

     

Kap. 10 – Ikrafttrædelse

 

§ 21. Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling den 19. februar 1997.

 

 

 

Den 19. februar 1997.

 

Ændret på generalforsamlingen 21. februar 2002

Ændret på generalforsamlingen 3. marts 2003

Ændret på generalforsamlingen 3. marts 2004

Ændret på generalforsamlingen 15. februar 2017